NANODEV Çalışma Grubu


Fotokromizm

Fotokromizm, renklerin ışık kaynaklı geri dönüşümlü değişimi olarak tanımlanır. Fotokromizmin genel uygulama alanları, optiksel bilgi depolama, değişken transmisyon optik malzemeler gibi direk  absorpsiyon spektrumları değişimleri ve kırılma indisi, dielektrik sabiti gibi fiziksel ve kimyasal özelliklerin değişimleriyle ilgilenen konular olmak üzere iki kategoriye ayrılır. En popüler  uygulama alanı akıllı pencereler ve güneş gözlükleridir. Şu ana kadar, spirooksazinler, kromin türevleri ve azobenzen gibi organik malzemelerin fotokromik özellikleri sistematik olarak çalışılmıştır. Buna rağmen fotokromik özellik gösteren inorganik malzemeler sınırlı sayıdadır. En çok çalışılan ince-film inorganik fotokromik malzemeler, geçiş grubu metal oksitlerinden WO3, NiO, and MoO3 molekülleridir. Bu malzemelerde ayrıca kısa bir süre DC voltaj uygulandığında geri dönüşümlü renk değişimi gözlenen elektrokromik cihazlar üretilmiştir. Stokiometrik  formülü (Na,K)2TiSi5O13 olanEngelhard titanosilikat (ETS-10)’nin kristal yapısının içinde a ve b doğrultusunda bulunan ve değiştirelebilir  yük dengeleyici katyonlarla (Na+ and K+) dengelenmiş bir boyutlu kuantum-sınırlı yapısı bulunan titanya zincirlerinden (TiO32-) ve gümüş nanoparçacıklarıyla modifiye edilebilmesinden dolayı ETS-10’nin fotokromik özellik gösterebileceği düşünülmüştür. Grubumuzda ilk defa inorganik bir malzeme olan gümüş nanoparçacıklarıyla modifiye edilmiş titanosilikat ETS-10’nin kısmi geri dönüşümlü fotokromik özelliği gösterilmiştir.